Semantic Networks

Semantic Networks còn gọi là mạng ngữ nghĩa . Đây là một mô hình biểu diễn tri thức . Mạng ngữ nghĩa được dùng để biểu diễn các khái niệm và các mối quan hệ về ngữ nghĩa . Nói cách khác , mạng ngữ nghĩa là một đồ thị khái niệm . Tiếp tục đọc

Advertisements