Windows Message

Sau đây là danh sách các Windows message và giá trị của nó , điều này giúp ta có thể sử dụng 1 cách dễ dàng các giá trị message ở C#

WM_NULL = 0x00
WM_CREATE = 0x01
WM_DESTROY = 0x02
WM_MOVE = 0x03
WM_SIZE = 0x05
WM_ACTIVATE = 0x06
WM_SETFOCUS = 0x07
WM_KILLFOCUS = 0x08

WM_ENABLE = 0x0A
WM_SETREDRAW = 0x0B
WM_SETTEXT = 0x0C
WM_GETTEXT = 0x0D
WM_GETTEXTLENGTH = 0x0E
WM_PAINT = 0x0F
WM_CLOSE = 0x10
WM_QUERYENDSESSION = 0x11
WM_QUIT = 0x12
WM_QUERYOPEN = 0x13
WM_ERASEBKGND = 0x14
WM_SYSCOLORCHANGE = 0x15
WM_ENDSESSION = 0x16
WM_SYSTEMERROR = 0x17
WM_SHOWWINDOW = 0x18
WM_CTLCOLOR = 0x19
WM_WININICHANGE = 0x1A
WM_SETTINGCHANGE = 0x1A
WM_DEVMODECHANGE = 0x1B
WM_ACTIVATEAPP = 0x1C
WM_FONTCHANGE = 0x1D

WM_TIMECHANGE = 0x1E
WM_CANCELMODE = 0x1F
WM_SETCURSOR = 0x20
WM_MOUSEACTIVATE = 0x21
WM_CHILDACTIVATE = 0x22
WM_QUEUESYNC = 0x23
WM_GETMINMAXINFO = 0x24
WM_PAINTICON = 0x26
WM_ICONERASEBKGND = 0x27
WM_NEXTDLGCTL = 0x28
WM_SPOOLERSTATUS = 0x2A
WM_DRAWITEM = 0x2B
WM_MEASUREITEM = 0x2C
WM_DELETEITEM = 0x2D
WM_VKEYTOITEM = 0x2E
WM_CHARTOITEM = 0x2F

WM_SETFONT = 0x30
WM_GETFONT = 0x31
WM_SETHOTKEY = 0x32
WM_GETHOTKEY = 0x33
WM_QUERYDRAGICON = 0x37
WM_COMPAREITEM = 0x39
WM_COMPACTING = 0x41
WM_WINDOWPOSCHANGING = 0x46
WM_WINDOWPOSCHANGED = 0x47
WM_POWER = 0x48
WM_COPYDATA = 0x4A
WM_CANCELJOURNAL = 0x4B
WM_NOTIFY = 0x4E
WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST = 0x50
WM_INPUTLANGCHANGE = 0x51
WM_TCARD = 0x52
WM_HELP = 0x53
WM_USERCHANGED = 0x54
WM_NOTIFYFORMAT = 0x55
WM_CONTEXTMENU = 0x7B
WM_STYLECHANGING = 0x7C
WM_STYLECHANGED = 0x7D
WM_DISPLAYCHANGE = 0x7E
WM_GETICON = 0x7F
WM_SETICON = 0x80

WM_NCCREATE = 0x81
WM_NCDESTROY = 0x82
WM_NCCALCSIZE = 0x83
WM_NCHITTEST = 0x84
WM_NCPAINT = 0x85
WM_NCACTIVATE = 0x86
WM_GETDLGCODE = 0x87
WM_NCMOUSEMOVE = 0xA0
WM_NCLBUTTONDOWN = 0xA1
WM_NCLBUTTONUP = 0xA2
WM_NCLBUTTONDBLCLK = 0xA3
WM_NCRBUTTONDOWN = 0xA4
WM_NCRBUTTONUP = 0xA5
WM_NCRBUTTONDBLCLK = 0xA6
WM_NCMBUTTONDOWN = 0xA7
WM_NCMBUTTONUP = 0xA8
WM_NCMBUTTONDBLCLK = 0xA9

WM_KEYFIRST = 0x100
WM_KEYDOWN = 0x100
WM_KEYUP = 0x101
WM_CHAR = 0x102
WM_DEADCHAR = 0x103
WM_SYSKEYDOWN = 0x104
WM_SYSKEYUP = 0x105
WM_SYSCHAR = 0x106
WM_SYSDEADCHAR = 0x107
WM_KEYLAST = 0x108

WM_IME_STARTCOMPOSITION = 0x10D
WM_IME_ENDCOMPOSITION = 0x10E
WM_IME_COMPOSITION = 0x10F
WM_IME_KEYLAST = 0x10F

WM_INITDIALOG = 0x110
WM_COMMAND = 0x111
WM_SYSCOMMAND = 0x112
WM_TIMER = 0x113
WM_HSCROLL = 0x114
WM_VSCROLL = 0x115
WM_INITMENU = 0x116
WM_INITMENUPOPUP = 0x117
WM_MENUSELECT = 0x11F
WM_MENUCHAR = 0x120
WM_ENTERIDLE = 0x121

WM_CTLCOLORMSGBOX = 0x132
WM_CTLCOLOREDIT = 0x133
WM_CTLCOLORLISTBOX = 0x134
WM_CTLCOLORBTN = 0x135
WM_CTLCOLORDLG = 0x136
WM_CTLCOLORSCROLLBAR = 0x137
WM_CTLCOLORSTATIC = 0x138

WM_MOUSEFIRST = 0x200
WM_MOUSEMOVE = 0x200
WM_LBUTTONDOWN = 0x201
WM_LBUTTONUP = 0x202
WM_LBUTTONDBLCLK = 0x203
WM_RBUTTONDOWN = 0x204
WM_RBUTTONUP = 0x205
WM_RBUTTONDBLCLK = 0x206
WM_MBUTTONDOWN = 0x207
WM_MBUTTONUP = 0x208
WM_MBUTTONDBLCLK = 0x209
WM_MOUSEWHEEL = 0x20A
WM_MOUSEHWHEEL = 0x20E

WM_PARENTNOTIFY = 0x210
WM_ENTERMENULOOP = 0x211
WM_EXITMENULOOP = 0x212
WM_NEXTMENU = 0x213
WM_SIZING = 0x214
WM_CAPTURECHANGED = 0x215
WM_MOVING = 0x216
WM_POWERBROADCAST = 0x218
WM_DEVICECHANGE = 0x219

WM_MDICREATE = 0x220
WM_MDIDESTROY = 0x221
WM_MDIACTIVATE = 0x222
WM_MDIRESTORE = 0x223
WM_MDINEXT = 0x224
WM_MDIMAXIMIZE = 0x225
WM_MDITILE = 0x226
WM_MDICASCADE = 0x227
WM_MDIICONARRANGE = 0x228
WM_MDIGETACTIVE = 0x229
WM_MDISETMENU = 0x230
WM_ENTERSIZEMOVE = 0x231
WM_EXITSIZEMOVE = 0x232
WM_DROPFILES = 0x233
WM_MDIREFRESHMENU = 0x234

WM_IME_SETCONTEXT = 0x281
WM_IME_NOTIFY = 0x282
WM_IME_CONTROL = 0x283
WM_IME_COMPOSITIONFULL = 0x284
WM_IME_SELECT = 0x285
WM_IME_CHAR = 0x286
WM_IME_KEYDOWN = 0x290
WM_IME_KEYUP = 0x291

WM_MOUSEHOVER = 0x2A1
WM_NCMOUSELEAVE = 0x2A2
WM_MOUSELEAVE = 0x2A3

WM_CUT = 0x300
WM_COPY = 0x301
WM_PASTE = 0x302
WM_CLEAR = 0x303
WM_UNDO = 0x304

WM_RENDERFORMAT = 0x305
WM_RENDERALLFORMATS = 0x306
WM_DESTROYCLIPBOARD = 0x307
WM_DRAWCLIPBOARD = 0x308
WM_PAINTCLIPBOARD = 0x309
WM_VSCROLLCLIPBOARD = 0x30A
WM_SIZECLIPBOARD = 0x30B
WM_ASKCBFORMATNAME = 0x30C
WM_CHANGECBCHAIN = 0x30D
WM_HSCROLLCLIPBOARD = 0x30E
WM_QUERYNEWPALETTE = 0x30F
WM_PALETTEISCHANGING = 0x310
WM_PALETTECHANGED = 0x311

WM_HOTKEY = 0x312
WM_PRINT = 0x317
WM_PRINTCLIENT = 0x318

WM_HANDHELDFIRST = 0x358
WM_HANDHELDLAST = 0x35F
WM_PENWINFIRST = 0x380
WM_PENWINLAST = 0x38F
WM_COALESCE_FIRST = 0x390
WM_COALESCE_LAST = 0x39F
WM_DDE_FIRST = 0x3E0
WM_DDE_INITIATE = 0x3E0
WM_DDE_TERMINATE = 0x3E1
WM_DDE_ADVISE = 0x3E2
WM_DDE_UNADVISE = 0x3E3
WM_DDE_ACK = 0x3E4
WM_DDE_DATA = 0x3E5
WM_DDE_REQUEST = 0x3E6
WM_DDE_POKE = 0x3E7
WM_DDE_EXECUTE = 0x3E8
WM_DDE_LAST = 0x3E8

WM_USER = 0x400
WM_APP = 0x8000
Advertisements

5 thoughts on “Windows Message

  • À vd như trong kỹ thuật hook đối số WM_KEYDOWN được sử dụng để so sánh có phải message truyền tới là message nhấn phím hay không để tiếp tục xử lý . Bạn có thể xem demo ở https://linh232324.wordpress.com/2010/12/28/hook-c/

   Tại demo này ở phần “Thiết lập hàm xử lý khi chặn các sự kiện” thì xem wParam coi có phải message nhấn phím hay không để ghi lại . Chủ yếu là mình sử dụng giá trị của nó vd như 0x010 , còn tên phía trước đặt cho dễ nhớ và tự đặt

   Còn những đối số khác thì được sử dụng cho các thông điệp khác của windows như sự kiện click , …

   Bảng thông điệp trên có một số sai sót , bạn xem bên trang này để có thể chỉnh sửa phù hợp http://pastebin.com/rCZA9dPm

 1. Mình chưa sài winnap sdk bao h . Nhưng mà, có thể tạm hiểu như sau.

  Sendmessage(hWnd, Msg, wParam, lParam):
  -hWnd: là con trỏ handle của chương trình được truyền đến bởi hàm sendmessage. Có thể lấy handle này bằng cách dùng hàm FindWindow ở bài viết trên.
  -Msg là loại thông điệp được gửi đến. Bên C++ thì các loại msg này đã được định nghĩa sẵn. Bên C# thì không, ta phải truyền các giá trị thông điệp là số mặc định, để dễ nhớ và quản lý thay đổi thì chúng được đặt tên thành tiền tố WM_ để thay vào các hàm cần truyền thông điệp.
  -lParam,wParam: là các thông số được truyền qua hàm sendmessage.

  Xét cái VD sau:
  public void Play()
  {
  IntPtr hwnd = FindWindow(m_windowName, null);
  SendMessageA(hwnd, WM_COMMAND, WA_PLAY, WA_NOTHING);
  }

  WA_PLAY: là một số được gửi đến Winnap để yêu cầu thực hiện thông điệp Play đã được lập trình bên trong Winnap

  Giá trị của WA_PLAY = 40045 thì mình chưa tìm được trong Winnap SDK, chỉ tìm được trên các diễn đàn ( vào forum.winnap không đc vì bị ban ip :D). Các giá trị này được tìm thông qua các phương pháp debug để tìm giá trị.

  Một trong các phương pháp để tìm các thông số Message, Handle, … bằng tool SPY ++ khi cài Visual Studio có , bạn có thể tham khảo phương pháp tìm giá trị trên google.

  Qua cái tutorial đó thì mình không thấy sử dụng API nào của Winnap SDK chỉ thấy sử dụng kỹ thuật gửi thông điệp có sẵn của Windows

 2. Cảm ơn bác cái Handle, Message em cũng ổn rồi.
  Em muốn thế này VD: cái IDM(hầu như mọi người đều dùng chắc bác biết):D
  Bây giờ em muốn click dzô “Add URL” em muốn lấy cái thông số để click dzô “Add URL” (bác nói debug bằng cách nào –> em chỉ bít debug trong Visual Studio(VS) thôi còn file thì em chưa biết, dùng phần mềm nào để debug –> cài này bác có link nào em tự tìm hỉu cũng được):D em hơi gà bác chỉ kỉ kỉ phần này

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s